Rejestracja: 41 366 31 21, 41 346 31 32

Przychodnia Echo
GALERIA ECHO, POZIOM 2+
Kielce, ul.Świętokrzyska 20

Badania profilaktyczne: poniedziałek–piątek 07.00–15.00, sobota 08.00-12.00
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych:  poniedziałek–piątek   08.00–14.30

 

Przychodnia Jagiellońska
Kielce, ul. Jagiellońska 70

Badania profilaktyczne: poniedziałek–piątek 07.00–15.00
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych:  poniedziałek–piątek   08.00–14.30

UWAGA PRACODAWCY!
Od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne). Druk skierowania na badania do Centrum Medycznego OMEGA można pobrać poniżej.
Skierowanie na badania profilaktyczne

W celu skrócenia czasu oczekiwania w rejestracji proponujemy, aby co najmniej dwa dni przed planowanym dniem badania przesłać faksem na numer: 41 345 47 44 lub mailem na adres: recepcja@omega.kielce.pl skierowania wraz z informacją o terminie zgłoszenia się pracownika na badanie i numerem telefonu, pod którym można się kontaktować w tej sprawie. Skierowanie musi zawierać m.in. numer PESEL i adres zamieszkania pracownika.

medycyna pracy

Badania z zakresu medycyny pracy:

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są:

– w przychodni  Echo: poniedziałek–piątek 07.00–15.00, na badania należy zgłosić się do godz. 10.30. Osoby pracujące na stanowiskach, na których nie występują narażenia oraz pracujące przy monitorze, mogą wykonać badania również w sobotę 08.00–12.00.

– w przychodni  Jagiellońska: poniedziałek–piątek 07.00–15.00, na badania należy zgłosić się do godz. 10.30. Tylko osoby pracujące na stanowiskach, na których nie występują narażenia oraz pracujące przy monitorze.

Każdy pracownik zgłaszający się na badania z zakresu medycyny pracy musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie i powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Do wykonywania badań profilaktycznych zobowiązani są wszyscy zatrudnieni pracownicy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące mogą zostać objęte opieką zdrowotną na własny wniosek.

 • Badania wstępne wykonywane są przed podjęciem zatrudnienia, a także w przypadku zmiany stanowiska pracy, jeżeli ta zmiana wiąże się z występowaniem innych czynników narażenia.
 • Badania okresowe wykonywane są wszystkim pracownikom z częstotliwością uzależnioną od warunków pracy na danym stanowisku oraz od stanu zdrowia pracownika.
 • Badania kontrolne wykonywane są wszystkim pracownikom po minimum 30-dniowej nieobecności w pracy z powodu choroby.

Pracownik zgłaszający się na badania kontrolne poza skierowaniem od pracodawcy powinien mieć ze sobą zaświadczenie o zakończeniu leczenia wydane przez lekarza prowadzącego, który wystawił zwolnienie lekarskie.

Skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika
Wniosek o objęcie profilaktyczna opieką zdrowotną osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek

Badania psychologiczne: poniedziałek–piątek 08.00–14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu

Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta, zabrać ze sobą dokument tożsamości. Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

Badania z zakresu psychologii pracy:

 • badania psychologiczne osób kierujących pojazdami
 • badania psychologiczne kierowców wózków widłowych, operatorów maszyn, suwnic itp.
 • badania psychologiczne górnicze

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.

Skierowanie na badanie psychologiczne

Więcej informacji na temat poszczególnych badań oraz ich podstaw prawnych znajduje się w zakładce Psychologia.

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych: poniedziałek–piątek 08.00–17.30, sobota 09.00–12.00

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wymagane są w przypadku osób:

 • zatrudnionych na stanowisku pracy związanym z produkcją żywności lub jej obrotem
 • zatrudnionych na stanowisku pracy związanym z ryzykiem przeniesienia zakażenia na inne osoby

Badania te obowiązują również uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych przygotowujących się do wykonywania tego rodzaju zawodów.

Pracownik zgłaszający się na badanie powinien posiadać wystawiony przez pracodawcę wniosek o wykonanie badania, książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz dokument tożsamości.
Wniosek o wykonanie badania do celów sanitarno-eidemiologicznych

Osoby pracujące na stanowiskach związanych z produkcją żywności i jej obrotem powinni w pierwszej kolejności wykonać w stacji sanitarno-epidemiologicznej badania kału na nosicielstwo pałeczek jelitowych.

Oferujemy kompleksowe wykonanie badań lekarskich i psychologicznych kierowców wszystkich kategorii.

Badania kierowców: poniedziałek piątek 08.00–15.00, na badania należy zgłosić się do godz. 11.00, w przypadku badań psychologicznych należy wcześniej ustalić termin.

Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta, zabrać ze sobą dokument tożsamości. Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

Wykonujemy badania lekarskie i psychologiczne:

 • Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414):
  • kierowcom kat C, CE, D wykonującym transport drogowy lub przewóz drogowy na rzecz przedsiębiorcy lub na potrzeby własne.
 • Na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600):
  • ubiegającym się o prawo jazdy
  • przedłużającym ważność prawa jazdy
  • ubiegającym się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na stan zdrowia
  • instruktorom i egzaminatorom
  • kierującym pojazdem uprzywilejowanym.
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy:
  • kierującym samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych.

Wykonujemy badania psychologiczne (bez lekarskich):

 • Na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600):
  • kierującym pojazdem silnikowym, skierowanym w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
  • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • byli sprawcami wypadku drogowego, w którym byli zabici lub ranni
  • przekroczyli liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
  • w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Osobom skierowanym przez pracodawcę lub policję badania wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania.

Skierowanie na badanie psychologiczne wystawiane przez pracodawcę

Badania profilaktyczne uczniów i studentów: poniedziałek–piątek 07.00–15.00, sobota 08.00–12.00, na badania należy zgłosić się do godz. 10.30.

Do wykonywania badań profilaktycznych zobowiązani są:

 • kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniowie tych szkół oraz studenci, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 • uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem oraz z dokumentem tożsamości.

Skierowanie na badanie wydaje odpowiednio szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa lub jednostka uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich.