logo

Rejestracja ogólna41 366 31 21
Rejestracja POZ41 347 55 95

Wykonujemy badania:

 • na potrzeby badań medycyny pracy
  • górnicze
  • kierowców (w tym po skierowaniu przez policję)
  • operatorów sprzętu, wózków itd.
 • pozostałe
  • do broni (zarówno osób pracujących przy produkcji broni oraz do prawa posiadania broni)
  • kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  • inspektorów i kandydatów na inspektorów transportu drogowego
  • sędziów i asesorów

Oferujemy również konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne, dla par, rodzinne, dla pacjentów przewlekle chorych.

Badania odbywają się w przychodni Echo po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Rejestracja:
tel.: 41 366 31 21
mail.: rejestracja.echo@omega.kielce.pl

Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta, zabrać ze sobą dokument tożsamości. Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

 • Badania z zakresu medycyny pracy

  • Górnicze

   Podstawa prawna do przeprowadzania badań psychologicznych pracowników w zawodach górniczych:

   • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U.2011.275.1628)

   Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
   Skierowanie na badanie psychologiczne

  • Kierowców

   Osoba zgłaszająca się na badania powinna zabrać ze sobą prawo jazdy (jeżeli nie jest zatrzymane).

   Wykonujemy badania lekarskie i psychologiczne:

   • kierowcom kat C, CE, D wykonującym transport drogowy lub przewóz drogowy na rzecz przedsiębiorcy lub na potrzeby własne.
    • na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414)
   • ubiegającym się o prawo jazdy
   • przedłużającym ważność prawa jazdy
   • ubiegającym się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na stan zdrowia
   • instruktorom i egzaminatorom
   • kierującym pojazdem uprzywilejowanym
    • na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)
   • kierującym samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych.
    • na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy:

    

   Wykonujemy badania psychologiczne (bez lekarskich) kierowcom pojazdów silnikowych, skierowanym w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

    

   • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
   • byli sprawcami wypadku drogowego, w którym byli zabici lub ranni
   • przekroczyli liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
   • w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
    • na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600):

    

   Osobom skierowanym przez pracodawcę lub policję badania wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania.

   Skierowanie na badanie psychologiczne wystawiane przez pracodawcę

  • Operatorów sprzętu, wózków itp.

   Badania psychologiczne codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

   Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta, zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz prawo jazdy (jeżeli nie jest zatrzymane).
   Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

   Wykonujemy badania:

   • kierowców wózków jezdniowych
   • operatorów suwnic
   • operatorów koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek
   • operatorów walców drogowych
   • operatorów żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych
   • operatorów innych maszyn
   • wykonujących inne prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej

   Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych dla osób wykonujących ww. zawody:

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz.U.1996.62.287.)

   Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
   Skierowanie na badanie psychologiczne

 • Pozostałe badania

  • Do broni (dla osób pracujących przy produkcji broni oraz ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni)

   Badania osób pracujących przy wytwarzaniu broni i materiałów wybuchowych oraz przy obrocie bronią i materiałami wybuchowymi, a także przy produkcji sprzętu na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych

   Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U.2003.158.1536)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. .2002. 150.1246)

   Badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
   Skierowanie na badanie psychologiczne

   Pracodawcy kierujący pracowników na badania proszeni są o podanie na skierowaniu podstawy prawnej, na podstawie której mają być przeprowadzone badania i wystawione orzeczenie.

   Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń

   Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

   • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2004.52.525 tekst jednolity z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.2000.79.898 z późn. zm.)

   O pozwolenie na broń nie mogą ubiegać się osoby:

   • niemające 21 lat. Wyjątek stanowią osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)
   • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
   • wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
   • uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
   • nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)
  • Inspektorów transportu drogowego

   Przeprowadzamy badania:

   • inspektorów transportu drogowego
   • kandydatów na inspektorów transportu drogowego

   Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U.2002.12.117)

   Badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
   Skierowanie na badanie psychologiczne

  • Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

   Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

   • Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221) osoby ubiegające się o licencję lub wykonujące zawód pracownika ochrony fizycznej mają obowiązek uzyskać pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych. Sposób przeprowadzania, zakres, tryb i częstotliwość tych badań, jednostki uprawnione do ich przeprowadzania oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, a także wysokość opłat za te badania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 855)
  • Sędziów i asesorów

   Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

   • Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070. z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.2002.26.263 z późn. zm.)
 • Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

  Konsultacje psychoterapeutyczne indywidualne, dla par, rodzinne, dla pacjentów przewlekle chorych.

  Konsultacja psychologiczna po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  Polecamy konsultacje indywidualne.

Zespół

mgr Katarzyna Dzwonek

psycholog

poniedziałek

07.30–14.30

wtorek

07.30–11.00

piątek

07.30–14.30

(co drugi piątek)

mgr Wioletta Klamka

psycholog

wtorek

07.30–14.30

środa

07.30–14.30

czwartek

07.30–14.30

piątek

07.30–14.30

mgr Arkadiusz Iciek

psycholog

wtorek

11.00–15.00

czwartek

07.30–15.30

piątek

14.30–18.30

sobota

08.00–14.00

mgr Agnieszka Fras-Jas

psycholog

czwartek

15.00–19.00

mgr Monika Mędrek

psycholog

poniedziałek

07.30–17.00

piątek

07.30–14.30

(co drugi piątek)

mgr Mirosława Tekiel

psycholog

wtorek

15.00–18.00

środa

15.00–18.00