Przychodnia Echo
Galeria Echo, poziom 2+
Kielce, ul. Świętokrzyska 20

Rejestracja: 41 366 31 21, 41 346 31 32

badania psychologiczne

 • Psychologia pracy

  Badania psychologiczne wykonujemy codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta, zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz prawo jazdy (jeżeli nie jest zatrzymane).
  Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

  Badaniom psychologicznym kierowców podlegają:

  • Na postawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414):
   • kierowcy kat C, CE, D wykonujący transport drogowy lub przewóz drogowy na rzecz przedsiębiorcy lub na potrzeby własne.
  • Na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600):
   • egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy
   • kierujący pojazdem uprzywilejowanym
   • kierujący pojazdem silnikowym skierowani w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
    • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
    • byli sprawcami wypadku drogowego, w którym byli zabici lub ranni
    • przekroczyli liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
    • w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

  Konsultacjom psychologicznym podlegają:

  • kierujący samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy osobom skierowanym przez pracodawcę lub policję badania wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania.

  Dla pracodawców: Skierowanie na badanie psychologiczne.

  Badania psychologiczne codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta, zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz prawo jazdy (jeżeli nie jest zatrzymane).
  Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

  Wykonujemy badania:

  • kierowców wózków jezdniowych
  • operatorów suwnic
  • operatorów koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, spycharek, równiarek
  • operatorów walców drogowych
  • operatorów żurawi samojezdnych, przenośnych i wieżowych
  • operatorów innych maszyn
  • wykonujących inne prace wymagające szczególnej sprawności psychoruchowej

  Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych dla osób wykonujących ww. zawody:

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz.U.1996.62.287.)

  Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
  Skierowanie na badanie psychologiczne

  Badania psychologiczne codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta, zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz prawo jazdy (jeżeli nie jest zatrzymane).
  Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

  Podstawa prawna do przeprowadzania badań psychologicznych pracowników w zawodach górniczych:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U.2011.275.1628)

  Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
  Skierowanie na badanie psychologiczne

 • Pozostałe badania

  Badania psychologiczne: wtorki, czwartki, pierwsza i trzecia środa miesiąca 15.00–17.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu

  Oferujemy możliwość kompleksowego wykonania badań lekarskich i psychologicznych.

  Badania osób pracujących przy wytwarzaniu broni i materiałów wybuchowych oraz przy obrocie bronią i materiałami wybuchowymi, a także przy produkcji sprzętu na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych

  Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U.2003.158.1536)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. .2002. 150.1246)

  Badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
  Skierowanie na badanie psychologiczne

  Pracodawcy kierujący pracowników na badania proszeni są o podanie na skierowaniu podstawy prawnej, na podstawie której mają być przeprowadzone badania i wystawione orzeczenie.

  Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń

  Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

  • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2004.52.525 tekst jednolity z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.2000.79.898 z późn. zm.)

  O pozwolenie na broń nie mogą ubiegać się osoby:

  • niemające 21 lat. Wyjątek stanowią osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)
  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
  • wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
  • uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
  • nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.)

  Badania psychologiczne po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  Oferujemy możliwość kompleksowego wykonania badań lekarskich i psychologicznych.

  Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070. z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.2002.26.263 z późn. zm.)

  Badania psychologiczne po wcześniejszym umówieniu terminu

  Oferujemy możliwość kompleksowego wykonania badań lekarskich i psychologicznych.

  Przeprowadzamy badania:

  • inspektorów transportu drogowego
  • kandydatów na inspektorów transportu drogowego

  Podstawa prawna do przeprowadzenia badań psychologicznych:

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U.2002.12.117)

  Badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.
  Skierowanie na badanie psychologiczne

  Wykonujemy również:

  • Badania psychologiczne kierowców skierowanych z policji
  • Badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  • Badania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Terapia psychologiczna

  Terapia psychologiczna po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  Polecamy terapię:

  • indywidualną i systemową
  • małżeństw oraz rodzin