logo

Rejestracja ogólna41 366 31 21
Rejestracja POZ41 347 55 95

P L A N   P O Ł Ą C Z E N I A   P R Z E Z   P R Z E J Ę C I E

uzgodniony i sporządzony w dniu 28 lutego 2017 roku, przez:

Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. z siedzibą 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341538, z kapitałem zakładowym w wysokości 400 000 zł, posiadającą Regon 290552476, NIP 6571029833, reprezentowaną przez:

Marcina Skowerskiego – Prezesa Zarządu

oraz

OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372943, z kapitałem zakładowym w wysokości 700 000 zł, posiadającą Regon 260438999, NIP 959-19-16-094, reprezentowaną przez:

Rafała Skowerskiego – Prezesa Zarządu

o następującej treści:

 • 1

Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi metodą łączenia udziałów na podstawie art. 492 § 1 pkt ustawy kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. (spółki przejmowanej) na Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. (spółkę przejmującą), za udziały, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Główną przyczyną połączenia są względy ekonomiczne.

 • 2

OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. przenosi na Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując OMEGA Inwestycje Sp. z o. o., bez jej likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 kodeksu spółek handlowych, w zamian za udziały, o których mowa w § 6 i które Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. wyda wspólnikom OMEGA Inwestycje Sp. z o. o.

 • 3
 1. Podstawą połączenia Spółek są bilanse obu spółek, tj. OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. i Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. na dzień 28 lutego 2017 roku.
 2. Przeniesienie majątku OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorstw KRS i wykreślenia z rejestru OMEGA Inwestycje Sp. z o. o.
 3. Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. własne sprawozdania finansowe prowadzić będzie na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na nią aktywów OMEGA Inwestycje Sp. z o. o.
 • 4
 1. Z dniem połączenia wspólnicy OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. stają się wspólnikami Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o.
 2. W zamian za jeden udział w OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) wspólnicy otrzymają w spółce przejmującej jeden udział o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych).
 3. Objęcie przez wspólników Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. udziałów OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. nastąpi w dniu wpisania połączenia Spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 5
 1. Na skutek połączenia Spółek, wspólnikowi łączących się Spółek nie gwarantuje się szczególnych uprawnień.
 2. Na skutek połączenia Spółek nie przewiduje się dopłat od dotychczasowych wspólników.
 3. Niewypłacone na dzień wpisania połączenia do KRS wynagrodzenia członków rady nadzorczej i zarządu OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. z tytułu sprawowanej przez nich funkcji w Spółce zostaną im wypłacone po dacie połączenia Spółek, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia tej funkcji.
 • 6

Wobec połączenia OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. i Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o., Kapitał zakładowy Spółki przejmującej tj. Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. podwyższa się o kwotę 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych) poprzez utworzenie 800 (ośmiuset) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy z przeznaczeniem dla wspólników OMEGA Inwestycje Sp. z o. o.

 • 7
 1. Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. wstępuje z dniem połączenia Spółek we wszystkie prawa i obowiązki OMEGA Inwestycje Sp. z o. o.
 2. Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. przechodzą z mocy prawa na Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. Obowiązujące umowy oraz porozumienia między OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. a jej pracownikami pozostają bez zmian.
 3. Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków rady nadzorczej i zarządu OMEGA Inwestycje Sp. z o. o.
 4. Wspólnicy OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. nabywają prawo do udziału w zyskach Spółki przejmującej z dniem zarejestrowania połączenia Spółek.
 • 8

Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia ponosi Spółka przejmująca.

 • 9

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

 1. projekt uchwał o połączeniu spółek,
 2. projekt zmiany umowy spółki Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o.,
 3. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej tj. OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. na dzień 28.02.2017 r.
 4. oświadczenie OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 28.02.2017 r.
 5. oświadczenie Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 28.02.2017 r.