Zarząd Spółki Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-734), przy ul. Jagiellońskiej 70, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341538, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki, Planu Połączenia spółek: Centrum Medyczne Omega H Skowerska Sp. z o.o. i Omega Inwestycje Sp.z o.o.

Plan połączenia

Załączniki