logo

Rejestracja ogólna41 366 31 21
Rejestracja POZ41 347 55 95

Jak się umówić na badania medycyny pracy?

Skierowania na badania prosimy przesyłać na adres: recepcja.echo@omega.kielce.pl . W mailu należy umieścić swoje dane kontaktowe oraz załączyć skierowanie na badania. Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia terminu i godziny badania. W przypadkach, w których nie wymagane są żadne badania laboratoryjne i diagnostyczne, badanie oraz kwalifikacja może się odbyć przez systemy telemedyczne  bez wizyty osobistej w przychodni. Na umówiony termin badania należy się zgłosić ze skierowaniem w wersji papierowej oraz dokumentem tożsamości.

Skierowanie na badania profilaktyczne
Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego

Centrum Medyczne OMEGA oferuje Państwu kompleksową profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników.

U nas wszystkie badania wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy wykonywane są w ciągu jednego dnia.

Badania profilaktyczne oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych:
poniedziałek–piątek 07.00–12.00,
sobota 08.00-12.00

Przychodnia ECHO
GALERIA ECHO, POZIOM 2+

Prawo

Ustawa o służbie medycyny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej poprzez zawarcie pisemnej umowy z uprawnioną placówka medyczną. Każdy pracownik zgłaszający się na badanie profilaktyczne, psychologiczne lub sanitarno-epidemiologiczne musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie (a w przypadku badań sanitarno-epidemiologicznych wniosek o wykonanie badań) dokładnie opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy.

Nasza oferta

Oferujemy badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne), psychologiczne (kierowców, operatorów wózków jezdniowych, suwnic, sprzętu ciężkiego, górnicze itd.), do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania kierowców, badania uczniów i studentów.

Ponadto: wizytacje stanowisk pracy, udział w pracach komisji BHP, programy promocji zdrowia. W celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu.

 • Badania profilaktyczne

  Badania profilaktyczne określają zdolność pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

  Do wykonywania badań profilaktycznych zobowiązani są wszyscy zatrudnieni pracownicy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące mogą zostać objęte opieką zdrowotną na własny wniosek.

  Badania wstępne

  wykonywane są przed podjęciem zatrudnienia, a także w przypadku zmiany stanowiska pracy, jeżeli ta zmiana wiąże się z występowaniem innych czynników narażenia.

  Badania okresowe

  wykonywane są wszystkim pracownikom z częstotliwością uzależnioną od warunków pracy na danym stanowisku oraz od stanu zdrowia pracownika.

  Badania kontrolne

  wykonywane są wszystkim pracownikom po minimum 30-dniowej nieobecności w pracy z powodu choroby. Pracownik zgłaszający się na badania kontrolne poza skierowaniem od pracodawcy powinien mieć ze sobą zaświadczenie o zakończeniu leczenia wydane przez lekarza prowadzącego, który wystawił zwolnienie lekarskie.

  Skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika

  Wniosek o objęcie profilaktyczna opieką zdrowotną osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek

 • Badania psychologiczne

  Niektóre stanowiska pracy wymagają wykonywania badań psychologicznych, oceniających zdolność do wykonywania danej pracy przez pracownika. W naszej placówce można wykonać również badania psychologiczne wymagane poza pracą, na przykład, dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

  Osoba zgłaszająca się na badania powinna być wypoczęta. Osoby, którym zalecono noszenie okularów, powinny mieć je przy sobie.

  Poniżej przedstawiamy niektóre ze stanowisk wymagające badań z zakresu psychologii pracy:

  • górnicy
  • inspektorzy transportu drogowego
  • kierowcy pojazdów
  • kierowcy wózków widłowych, operatorzy maszyn, suwnic itp.
  • kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej
  • osoby pracujące przy produkcji broni
  • sędziowie i asesorzy

  Badania wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę.

  Skierowanie na badanie psychologiczne

 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wymagane są w przypadku osób:

  • zatrudnionych na stanowisku pracy związanym z produkcją żywności lub jej obrotem,
  • zatrudnionych na stanowisku pracy związanym z ryzykiem przeniesienia zakażenia na inne osoby.

  Badania te obowiązują również uczniów szkół oraz studentów szkół wyższych przygotowujących się do wykonywania tego rodzaju zawodów.

  Pracownik zgłaszający się na badanie powinien posiadać wystawiony przez pracodawcę wniosek o wykonanie badania, książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz dokument tożsamości.

  Wniosek o wykonanie badania do celów sanitarno-eidemiologicznych

  Przed badaniem w przychodni należy wykonać badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella w stacji sanitarno-epidemiologicznej, z którego wynik należy przynieść ze sobą.

  Informacje na temat badania 

  1. Badanie polega na pobraniu i dostarczeniu trzech próbek kału
  2. Kał należy pobrać z trzech kolejnych dni.
  3. Próbkę kału każdorazowo należy pobrać jako wymaz z kału do podłoża transportowego (np. Stuarta, Amiesa, Carry – Blaira). Probówki z podłożem transportowym można zakupić w dowolnej aptece.
  4. Pojemniki z materiałem do badań powinny być opisane czytelnie: nazwiskiem, imieniem, datą i godziną poboru
  5. Probówki z materiałem należy przechowywać szczelnie zamknięte, w temperaturze 4-8C np. w lodówce, przez maksymalnie 72 godziny
  6. W dniu pobrania 3-ej próbki należy dostarczyć wszystkie 3 próbki do laboratorium. (w Kielcach jest to Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Jagiellońska 68, 25 – 734 Kielce, tel: 41 365 5400, próbki są przyjmowane od poniedziałku do piątku do godz. 11:00, koszt badania to około 70zł)
  7. Transport próbek musi odbywać się w pozycji pionowej.

  Technika pobierania próbek kału

  Próbki do badania pobrać na podłoże transportowe zanurzając wymazówkę z wacikiem w kale, a następnie umieścić wacik w probówce z podłożem transportowym. Pobrać próbkę kału wielkości ziarna grochu.

  Informacje prawne na temat badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania w kierunku nosicielstwa zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2018, Dz. U. poz. 151 z póź.zm.) przeprowadzają akredytowane laboratoria: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne na podstawie umów zawieranych z tymi organami.

  Wzór książeczki stanowił załącznik do nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 25, poz. 191), a co za tym idzie dokument ten nie może być wymagany przez pracodawców i organ kontrolny. Dlatego też obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie. Z uwagi na zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r., poz. 151 z póź.zm.) obowiązek posiadania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby sektora jest nadal aktualny, a konieczność uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na tych osobach. Orzeczenie takie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i zastępuje uprzednio wydawaną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. Jest wydawane między innymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella uzyskanych z akredytowanego laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Koszty związane z badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywają na pracodawcy, albo zlecającym wykonanie prac.

 • Badania kierowców

  Oferujemy kompleksowe wykonanie badań lekarskich i psychologicznych kierowców wszystkich kategorii.

  Wykonujemy badania lekarskie i psychologiczne:

   

  • kierowcom kat C, CE, D wykonującym transport drogowy lub przewóz drogowy na rzecz przedsiębiorcy lub na potrzeby własne.
   • na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414)
  • ubiegającym się o prawo jazdy
  • przedłużającym ważność prawa jazdy
  • ubiegającym się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na stan zdrowia
  • instruktorom i egzaminatorom
  • kierującym pojazdem uprzywilejowanym
   • na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)
  • kierującym samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych.
   • na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich przewidzianych w Kodeksie pracy:

   

  Wykonujemy badania psychologiczne (bez lekarskich) kierowcom pojazdów silnikowych, skierowanym w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

   

  • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • byli sprawcami wypadku drogowego, w którym byli zabici lub ranni
  • przekroczyli liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
  • w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
   • na postawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600):

   

  Osobom skierowanym przez pracodawcę lub policję badania wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania.

  Skierowanie na badanie psychologiczne wystawiane przez pracodawcę

 • Badania dla uczniów i studentów

  Skierowanie na badanie wydaje odpowiednio szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa lub jednostka uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich.

  Do wykonywania badań profilaktycznych zobowiązani są:

  • kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniowie tych szkół oraz studenci, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
  • uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.